Яна ГАБОВДА: ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПНІЯ-2019 НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

Станом на 7 лютого, 827 громадян нашого регіону вже виконали свій громадянський обов΄язок. Однак, цьогорічна кампанія лише набирає обертів. Добровільне декларування гро­мадянами своїх доходів демон­струє не лише партнерські від­носини між платниками податків та державою, а й рівень довіри між ними», – наголошує на­чальник Новоселицько­го управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Яна ГАБОВДА, яка надала нам роз’яснення щодо особливостей проведення цьогорічної кампанії декларування-2019, наголосив­ши на тих аспектах, які повинен чітко знати кожен декларант.

– Хотілось би поспіл­куватись з вами на одну з актуальних на сьогод­ні тем. Розкажіть більш детально, куди, за якою формою та в які термі­ни необхідно подавати декларацію про доходи і майновий стан?

– Декларацію слід подавати до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податку, тобто за місцем реєстрації (по паспор­ту). Громадяни, які зобов’язані надати декларацію про майно­вий стан і доходи за 2018 рік, повинні це зробити не пізніше 30 квітня 2019 року. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихід­ний або святковий день, то ос­таннім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або свят­ковим днем. Громадяни, які ма­ють право на податкову знижку, можуть скористатися цим пра­вом протягом року до 31.12.2019 (включно).

– Коли потрібно спла­тити податок на доходи фізичних осіб, нарахова­ний згідно з поданою де­кларацією?

– Фізичні особи зобов’яза­ні самостійно до 1 серпня 2019 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в пода­ній ними податковій декларації про майновий стан і доходи.

– Які електронні серві­си можна використовува­ти для заповнення декла­рації про майновий стан і доходи?

– При направленні податко­вої декларації засобами елек­тронного зв’язку громадяни можуть скористатися електро­нним сервісом в «Електронному кабінеті» (https://cabinet.sfs.gov. ua/), який передбачає часткове автоматичне заповнення такої декларації на підставі обліко­вих даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платни­ків податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна

– Розкажіть будь ла­ска, про податкову зниж­ку та до яких витрат вона застосовується?

– Якщо у 2018 році ви спла­чували за своє навчання, або навчання члена своєї сім’ї І-го ступеня споріднення, то ви ма­єте право на податкову знижку. Тобто ви можете повернути з бюджету суму витрачених ко­штів за навчання, але не більше 18 % (ставка податку).

Для отримання такої зниж­ки необхідно до 31 грудня 2019 року включно подати до подат­кової інспекції за місцем прожи­вання річну податкову деклара­цію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують суми коштів, сплачених за нав­чання. Це квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, договір з на­вчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі ком­пенсації вартості здобуття се­редньої професійної або вищої освіти члена сім’ї І-го ступеня споріднення) тощо.

Важливо знати, якщо до кін­ця 2019 року ви не скористалися правом на нарахування подат­кової знижки за наслідками 2018 року, таке право на наступні по­даткові роки не переноситься.

– Чи є зміни в отриман­ні податкової знижки за навчання за 2018 рік?

– З 2019 року, з метою ви­користання права на податкову знижку у зменшення оподатко­вуваного доходу за наслідка­ми звітного податкового року, платник податку може включити фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, за­гальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого плат­ника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня спорід­нення, підтверджені відповід­ними документами. Раніше, по­датковій знижці підлягали лише витрати на здобуття середньої професійної або вищої освіти.

На завершення розмови хочу звернути увагу на те, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного. Не може бути багатим суспільство, коли в ньому про­живають байдужі громадяни!

– Дякую за грунтовні роз’яснення. Сподіваюсь нашим читачам вони ста­нуть у пригоді.