НАЙБІЛЬШЕ ЗВЕРНЕНЬ – ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЙЧАСТІШЕ ДО ВЛАДИ У 2019-МУ ЗВЕРТАЛИСЬ ЖИТЕЛІ КОСТИЧАН, БОЯН, РІДКІВЦІВ, ЧОРНІВКИ

25.01.2020 17:59

Робота із зверненнями гро­мадян в Новоселицькій районній державній адміністрації спрямо­вана на виконання законів Укра­їни «Про звернення громадян» (далі – Закон) та заходів, пе­редбачених Указом Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів міс­цевого самоврядування» (далі – Указ).

Відповідно до розпоряджен­ня голови райдержадміністрації від 29 березня 2018 року №168- р «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівни­ком апарату районної державної адміністрації» відповідальним за роботу із зверненнями грома­дян є керівник апарату районної державної адміністрації.

Також, відповідно до розпо­рядження голови райдержад­міністрації від 07 березня 2018 р. № 117-р «Про затвердження Положення про відділ докумен­тообігу та контролю апарату ра­йонної державної адміністрації» функції по роботі із зверненнями громадян здійснює відділ доку­ментообігу та контролю апарату районної державної адміністра­ції.

Протягом 2019 року прийня­то низку розпоряджень, які спря­мовані на покращення роботи із зверненнями громадян, а саме:

– від 01 березня 2019 р. №48-р «Про затвердження рі­шення колегії районної держав­ної адміністрації від 28 лютого 2019 «Про стан виконавської дисципліни в структурних під­розділах районної державної адміністрації за 2018 рік»;

– від 01 березня 2019 р. №49-р «Про затвердження рі­шення колегії районної держав­ної адміністрації від 28 лютого 2019 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік».

У райдержадміністрації ве­деться журнальна форма реє­страції звернень громадян, яка відповідає вимогам Інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Всі звернення реє­струються відповідно до Кла­сифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

Протягом 2019 року до ра­йонної державної адміністрації звернувся 567 громадян.

Усі звернення розглянуто вчасно.

Стосовно реагування, ра­йонною державною адміністра­цією на звернення громадян, у відповідності до ст.7 Закону повідомляю наступне. Усі звер­нення, які було направлено на розгляд за належністю до інших органів влади, направлені з до­триманням 5-и денного терміну.

Відповідно до вимог Указу, керівництвом районної дер­жавної адміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень та забезпечення про­ведення особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-Героїня», інвалідів Другої Світової війни, Героїв Соціалістичної Праці, Ге­роїв Радянського Союзу, Героїв України, інших пільгових катего­рій населення.

Протягом звітного періоду районною державною адміні­страцією не розглядалися звер­нення, до яких би застосовува­лась стаття 8 Закону.

Розпорядженням районної державної адміністрації від 26 лютого 2018 р. №92-р затвер­джено графіки особистого при­йому головою, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату та його за­ступником, керівниками струк­турних підрозділів райдержадмі­ністрації.

Зазначені графіки оприлюд­нені в засобах масової інфор­мації, розміщено на веб-сайті райдержадміністрації. Також, розміщено в приміщеннях тру­дових колективів, виконавчих комітетів місцевих рад, уста­новах та організаціях району, приймальні районної державної адміністрації та приміщеннях її структурних підрозділів.

Особисті прийоми громадян керівництвом проводяться у ро­бочих кабінетах керівників ра­йонної державної адміністрації.

В приміщенні райдержад­міністрації на видному місці розміщені графіки прийому гро­мадян в обласній та районній державних адміністраціях та Закон України «Про звернення громадян».

Проведена конкретна робо­та щодо розгляду звернень та поліпшення організації прийому громадян за місцем їх праці та проживання. Прийнято роз­порядження від 18 січня 2019 року №19-р «Про затвердження графіків виїзних прийомів гро­мадян керівництвом та керівни­ками структурних підрозділів ра­йонної державної адміністрації на 2019 рік» і оприлюднено на веб-сайті райдержадміністрації.

Повідомлення про їх про­ведення та результати їх про­ведення висвітлюються на веб-сайті адміністрації, обгово­рюються на семінарах, навчан­нях, нарадах за участю голови райдержадміністрації.

Так, протягом звітного пе­ріоду 2019 року проведено 12 виїзних прийомів громадян, в ході яких прийнято біля 60 гро­мадян, якими було порушено 38 питань.

Необхідно зазначити, що згідно річного графіку прове­дення «гарячих» телефонних ліній керівниками структурних підрозділів райдержадміністра­ції, керівниками служб району «гаряча» телефонна лінія про­водиться щочетверга з 15-00 до 17-00, за якими громадяни мо­жуть звертатися до органів ви­конавчої влади із зверненнями, пропозиціями, скаргами.

Так, протягом звітного пе­ріоду проведено 49 «гарячих» телефонних ліній.

При райдержадміністрації працює Центр надання адміні­стративних послуг. Діяльність Центру спрямована на забезпе­чення прозорості та відкритості розгляду звернень. Для забез­печення вільного та зручного доступу до адміністративного органу особам літнього віку та особам з обмеженими можли­востями, виділено приміщення на першому поверсі в райдер­жадміністрації.

Питання щодо роботи зі зверненнями громадян постійно розглядаються на щотижневих апаратних нарадах при голові та в.о. голови райдержадміні­страції.

З метою надання методич­ної та практичної допомоги в ор­ганізації роботи із зверненнями громадян та стану виконавської дисципліни, протягом звітного періоду поточного року, керів­никами структурних підрозділів апарату райдержадміністрації було проведено перевірку робо­ти в службі у справах дітей рай­держадміністрації, зроблено виїзди до виконкому Боянської, Малинівської та Жилівської та Щербинецької сільських рад.

За результатами перевірки, ці питання розглядаються на засіданні виконкому. Під час перевірки надається практич­на та методична допомога по покращенню та вдосконаленню роботи зі зверненнями грома­дян, наголошується на не до­пущення проявів халатності та формалізму при їх розгляді, не порушувати строків надання відповідей заявникам, встанов­лених законодавством, приді­ляти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються найменш соціально - захищені категорії населення.

На виконання Указу створе­на та діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень гро­мадян.

Протягом 2019 року про­ведено 14 спільних засідань постійно діючих комісій район­ної державної адміністрації з питань розгляду звернень гро­мадян та надання одноразової грошової допомоги за рахунок районної комплексної програми соціальної підтримки малоза­безпечених верств населення «Турбота» на яких розглянуто ряд звернень громадян.

На підставі спільних рішень постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян та надання одноразової гро­шової допомоги громадянам за рахунок районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств насе­лення «Турбота» та згідно спіль­них розпоряджень голів район­ної державної адміністрації та районної ради за 2019 рік отри­мали матеріальну допомогу 475 малозабезпечених громадян на загальну суму 271 тис. 210 грн.

За рахунок Комплексної програми соціального захисту учасників операції об’єднаних сил /анти терористичної опера­ції, та членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) під час проходження військової служ­би та військовослужбовців, що уклали контракт для проходжен­ня служби, надано матеріальну грошову допомогу 90 учасникам антитерористичної операції на суму 60 тис.500 грн.

За звітний період у звернен­нях, що надійшли до районної державної адміністрації поруше­но 571 питання (– 224 проти ми­нулого року), надійшло 4 коле­кивні скарги (+1), 16 повторних (–5) та 173 дублетних проти 170 (+3) в минулому році.

Аналіз питань, порушених у зверненнях, показує наступні напрямки.

1. У зв’язку зі змінами в законодавстві щодо повнова­жень районної державної ад­міністрації в галузі земельних відносин, зменшилась кількість звернень громадян з цих питань. Отримано 75 звернень з питань аграрної політики та земельних відносин, що на 293 звернення менше в порівнянні з минулим роком і становить 13,13% від загальної кількості звернень. Найбільше таких звернень на­дійшло від мешканців сіл: Зеле­ний Гай – (19), Бояни (8), Рідківці (10), Припруття (5), та ін.

2. Питання соціального за­хисту – всього отримано 343 звернення (+20 проти минулого року), що становить 60,07% від загальної кількості звернень. Такі звернення надходили від громадян сіл: Костичани (65), Бояни (38), Рідківці (30), Чорнів­ка (33) та ін.

3. Питання комунального господарства – 58 (+29) про­ти минулого року) і становить 12,89% від загальної кількості звернень.

По зверненнях, що надійш­ли до райдержадміністрації протягом звітного періоду вжи­то необхідних заходів, надано вичерпні відповіді, пояснення та чимало вирішено позитив­но. Враховуючи, що рівень ро­боти зі зверненнями громадян є важливим чинником довіри громадян до органів держав­ної влади, суспільно-політичної стабільності в державі, районна державна адміністрація і надалі продовжуватиме роботу по вдо­сконаленню роботи з розгляду звернень громадян, організа­ції особистого прийому жите­лів району, усуненню причин, що породжують скарги. Тому, питання належного розгляду звернень громадян є і залиша­ється актуальним в діяльності районної виконавчої влади. Це безумовно, дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».

Каріна ПОП,

в.о.голови районної державної адміністрації

 

—————

Назад